Consello Regulador


HISTORIA

As Ordenanzas Municipais de Ribadavia de 1594 xa determinaban os lugares e parroquias que podían producir e vender viño do Ribeiro, que operacións de manipulación estaban permitidas e que sancións terían quen incumprira dita Ordenanza. Estas Ordenanzas son un precedente dos Regulamentos dos actuais Consellos Reguladores. A Organización Mundial da Propiedade Intelectual recoñece estas ordenanzas como os primeiros indicios de protección dunha indicación xeográfica no dereito español. En 1932 a Denominación de Orixe Ribeiro queda protexida coa publicación do Estatuto do Viño que foi elevado a lei o 26 de maio de 1933. Posteriormente constituiríase o Consello Regulador mediante a orde do 6 de decembro de 1956 sendo aprobado o seu primeiro Regulamento en 1957. Actualmente réxese por un segundo regulamento do 2 de febreiro de 1976. Este regulamento foi modificado mediante a Orde do 19 de abril de 2004, publicada no Diario Oficial de Galicia o 28 de abril de 2004, para incluír como produto amparado o Viño Tostado do Ribeiro.

O 31 de xullo do 2009 o regulamento foi modificado para adaptalo á nova OCM do sector vitivinícola (Regulamento -CE- 473/2008) pasando así o C.R.D.O. Ribeiro a ser una corporación de dereito público dotada de personalidade xurídica propia. Funcións e obxectivos Os seus principais obxectivos son amparar e protexer os produtos desta zona vitícola así como fomentar e controlar a calidade dos mesmos, a defensa da denominación, a aplicación do seu regulamento e a vixilancia do seu cumprimento, así como a promoción e o fomento da comercialización. O Consello Regulador controla todas as fases de produción dos viños acollidos á Denominación de Orixe garantindo ao consumidor as condicións organolépticas e físico-químicas do produto mediante a correspondente precinta de denominación de orixe.


CERTIFICADO DE ENAC

El día 20 de diciembre de 2019 la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) comunicó al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro la concesión de la acreditación de este organismo para la actividad de certificación de producto de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO/IEC 17065. Este hecho supone la culminación de un largo proceso que se inició hace doce años y que ha sido posible gracias al trabajo del equipo del Consejo Regulador y de las bodegas inscritas en su censo.

Contar con la acreditación de ENAC supone superar un proceso de evaluación riguroso, conforme a normas internacionalmente reconocidas, que demuestra la competencia técnica de un evaluador para realizar su actividad en España y en el mercado internacional demostrándose así que el nivel de exigencia que se aplica a las empresas y productos acogidos es uniforme, constatable y verificable por terceros.

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), ACREDITACIÓN 176/C-PR370 CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE RIBEIRO

GARANTÍA DE ORIXE E CALIDADE


ORIXE

No seu inicio, certificábanse as partidas destinadas á venda como viño a granel de Ribeiro. Partindo das declaracións de colleita que presentaban os viticultores e elaboradores no Consello Regulador, certificábase cada partida expedida para a venda, mentras os vedores do consello en visita de inspección, controlaban as partidas á venda nos establecementos.

Sobre o ano 1957 realizáronse embotellados que se comercializaban principalmente en Galicia. Nese ano, unha adega pioneira da D.O. Ribeiro embotellaba viños gasificados seguindo o procedemento dos elaboradores do Penedès. Actualmente, os viños escumosos están amparados legalmente pola Denominación de Orixe.

En 1964 celebrouse por primeira vez a Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia (Ourense), promocionando a feira cunha caravana que percorría toda Galicia. Ás botellas colocábaselles unha especie de precinta que cubría o tapón e que era expedida polo Consello Regulador especialmente para a ocasión. Sobre o ano 1967 comezaron os primeiros controis das etiquetas dos viños mediante un troquel realizado na mesma etiqueta das botellas.

A partir do ano 1977 foise impoñendo, con dificultade e esforzo, a precinta certificadora para o recoñecemento público da marca D.O. Ribeiro.

O deseño da primeira precinta fíxose diferenciándose das que naquela época existían en España. Así, optouse por amosar o mapa de cada zona da rexión baseándose nos escudos e anagramas que representan o Ribeiro e Galicia: escudo da Xunta de Galicia, escudo de Ourense, escudo de Ribadavia e os 13 roeles do Castelo de Ribadavia. No ano 1992 redeséñase a súa nova imaxe con outras medidas pero cos mesmos anagramas.


PRECINTA

En xaneiro de 2017, e despois de 40 anos, o C.R.D.O. Ribeiro presenta o seu novo deseño adaptándoo a unha nova época e cunha nova imaxe.

O obxectivo é mostrar a personalidade dos viños da D.O. Ribeiro aunando a esencia dunha denominación de orixe centenaria cunha a marca harmónica e xenuína que aposta polo futuro. Un dos cambios máis destacables é a unificación nunha soa precinta de todos os tipos de viños que se elaboran baixo o amparo da Denominación de Orixe: brancos, tintos, Tostado do Ribeiro e escumosos. Cunha numeración específica en cada precinta, o control de calidade, garantía de orixe e trazabilidade das partidas están aseguradas.

Ao final da década de 1980, a Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, comezou a imprimir as precintas para o Consello Regulador D.O. Ribeiro, un produto de garantía que inclúe diversas medidas de seguridade.

precinta ribeiro

FUNCIÓNS

Os seus principais obxectivos son amparar e protexer os produtos da súa zona vitícola así como fomentar e controlar a calidade dos mesmos, a defensa da denominación, a aplicación do seu regulamento, prego de condicións e sistema de calidade, así como a vixilancia do seu cumplimiento. Tamén é unha das súas finalidades a promoción da marca Ribeiro e o fomento da comercialización.

O Consello Regulador controla todas as fases de produción dos viños acollidos á Denominación de Orixe garantindo ao consumidor as condicións organolépticas e físico-químicas do produto mediante a correspondente precinta de denominación de orixe.

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Ribeiro ten identificado na súa estrutura un órgano de control e de certificación dacordo co disposto no artigo 15.1 apartado b) da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega; e no artigo 65 del Decreto 4/2007, de 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores.


OBXECTIVOS

- A mellora contínua da calidade total do produto, fomentando a diferenciación e a conservación das nosas características propias sen perder a necesaria evolución técnica.

- Control de calidade riguroso dende a produción á comercialización.

- Garantía de orixe representada na contraetiqueta expedida polo Consello Regulador.

- A ampliación dos actuais mercados de venda e a xeración de novos mercados nacionais e internacionais.

- Potenciación das peculiares e representativas variedades autóctonas do Ribeiro, con investigación, reconversión e reestruturación do viñedo.

- A adaptación ás novas estruturas lexislativas vitivinícolas.

- O coidado e a defensa dos viños acollidos á denominación.


ÓRGANO DE XESTIÓN

Pleno do Consello Regulador composto por:

- Presidente

- Vicepresidente

- Vogais: tres en representación do sector vitícola, tres en representación do sector vinícola, tres en representación do sector cooperativo e un en representación do sector de colleiteiros.

- Dous vogais delegados en representación da Consellería do Medio Rural e Mar da Xunta de Galicia.

O pleno organízase en dúas comisións: Comisión de Promoción e Comisión Permanente para tratar temas específicos. Ademais, cóntase con:

- Secretaria-Xerente

- Departamento Técnico

- Departamento de Promoción e Marketing

- Departamento de Administración

ÓRGANO DE CONTROL

Realiza os controis sistemáticos do sistema de autocontrol dos operadores que elaboran ou comercializan viño baixo o amparo da denominación de orixe protexida, así como a súa trazabilidade. Está composto por inspectores, técnicos, vedores e o panel de cata organoléptico.

COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

Órgano creado no Consello Regulador co obxectivo de tomar s decisións relativas á certificación de produto das adegas.

COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDADE

Órgano que funciona como mecanismo independente ao Consello Regulador e que participa no funcionamento do proceso de certificación.

organigrama-ribeiro
fechas comite certificacion ribeiro